Všeobecné obchodní podmínky portálu, Ceník služeb

I. Všeobecná ustanovení:
1. Cílem tohoto portálu je umožnit majitelům ubytovacích zařízení v Čechách nabídnout své objekty a služby potenciálním hostům, podpořit turistiku v jednotlivých regionech Česka a zároveň nabídnout hostům přehlednou a kompletní informaci o možnostech ubytování a služeb na území ČR.Provozovatelem domény www.ubytkozaskveleceny.cz  (dále jen portál ) je Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO: 448 63 136  DIČ:1078215116,Společnost zapsaná v ŽR: Číslo živnostenského registru: 520-21831

Bankovní spojení: SK 43 0900 0000 0051 9955 9487 ( Slovenská sporiteľňa, a.s.) 

Ubytkozaskveleceny.cz nabízí ubytovatelem Balík TIP TOP a Balík Basic.

Balíček TIP TOP obsahuje: Přímý kontakt na ubytovatele, Statistiky návštěvnosti, Kalendář obsazenosti,Ceník vlastní ceník,Marketingový text upoutávka, Neomezený počet fotografií, Zařazení do kategorií, Rotace ubytování na podstránkách, Zobrazení na úvodní stránce, Zobrazení na prvních místech- obec, region, kraj, Zobrazení na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávání. TIP znamená, že hostům dáme na Vás Tip a Top znamená Topování.

Ceník Balíků:

Balík Super Basic - Cena 20 Eur / 24 měsíců.

Balík Super - Titulní strana: Cena 100 Eur / 24 měsíců.

Balíček Dlouhá doba: Cena 250 Eur / 36 měsíců.

V případě zájmu umíme zpracovat aj PPC reklamu v Google na 1 rok. Cena iz z PPc reklamou je 550€.

2. Definice pojmů:
- Ubytkozaskveleceny.cz je veřejný webový ubytovací portál, jehož prostřednictvím majitelé ubytovacích zařízení v Česku nabízejí své objekty a služby, - provozovatelem portálu se rozumí společnost: Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO:448 63 136  DIČ:1078215116
- Registrovaný uživatel je jakákoli fyzická či právnická osoba, který je majitelem ubytovacího objektu, zaregistrovaného na portálu a poskytujícího ubytování prostřednictvím portálu, - návštěvníkem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která navštíví portál a která vyjádří zájem využít služeb portálu ať už jako zákazník (host ) nebo registrovaný uživatel.
3. Každý návštěvník vstupem na webovou stránku Ubytkozaskveleceny.cz jejím prohlížením nebo používáním potvrzuje, že si přečetl a rozumí níže uvedeným podmínkám a zároveň se zavazujete je dodržovat. Portál může podmínky kdykoli změnit aktualizací tohoto oznámení.
4. Obsah a design těchto stránek je chráněn platným autorským zákonem a příslušnými předpisy v platném znění. Kopírování, rozšiřování a publikování jakékoli části bez předchozího písemného povolení provozovatele portálu je zakázáno, pokud není uvedeno jinak. V případě jakéhokoli porušení těchto podmínek si portál vyhrazuje právo požadovat všechny ze zákona dostupné opravné prostředky a náhrady. Porušení těchto podmínek se bude považovat za porušení autorského práva ve smyslu platných právních předpisů a norem ČR.
5. Portál za všech okolností usiluje, aby informace o ubytovacích zařízeních byly přesné a pravdivé. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za pravdivost údajů týkajících se registrovaného ubytovacího zařízení. Za pravdivost těchto údajů, jakož i za obsah a práva k zveřejněným fotografiím nese odpovědnost osoba registrující ubytovací zařízení.

II. Registrace
1. Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem ubytovacího zařízení na území ČR a má zájem využít služeb portálu je povinna se na portálu zaregistrovat a uvést všechny údaje týkající se ubytovacího zařízení.
2. Po úspěšné registraci se majitel ubytovacího zařízení stává registrovaným uživatelem. Provozovatel portálu se momentem registrace uživatele zavazuje poskytnout uživateli služby spojené s nabídkou a propagací jeho ubytovacího zařízení na portálu a registrovaný uživatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou odměnu provozovateli portálu.
3. Registrovaný uživatel prohlašuje, že osobní údaje uvedené v registraci jsou pravdivé.
4. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo vyžádat si informace od registrovaného uživatele za účelem upřesnění informací o ubytovacím zařízení.
5.  Registrovaný uživatel má možnost kdykoli měnit své údaje v prezentaci o ubytovacím zařízení přímo na svém profilu. Zadané změny se projeví okamžitě v rámci technických možností.
6.  Provozovatel portálu si vyhrazuje právo měnit obsah prezentace ubytovacích zařízení, zejména v souvislosti s potřebou optimalizace.
7.  Provozovatel portálu si vyhrazuje právo zrušit/ zamítnout registraci v případě, že údaje jsou v rozporu s platnými právními předpisy ČR a dobrými mravy.
8. Registrovaný uživatel je povinen zdržet se uveřejňování takových informací, jejichž obsah porušuje zákony ČR (vulgarismy, hanobení rasy, národa, náboženství, poškozování dobrého jména provozovatele, neplacená reklamu apod.). Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění odstranit nežádoucí obsah, který porušuje obchodní podmínky. Také si vyhrazuje právo zamezit přístup do uživatelského admin rozhraní při porušení těchto podmínek bez nároku na vrácení částky zbývající aktivní prezentace. Prezentace se již nebude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
9. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že smlouvu o poskytování služby s provozovatelem portálu nelze jednostranně zrušit před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tzn. j. doby na kterou bylo dané ubytovací zařízení registrováno a za kterou byla zaplacena odměna. V případě, že registrovaný uživatel není spokojen se službami portálu ze subjektivních důvodů, může se s provozovatelem portálu dohodnout na ukončení smluvního vztahu, a to bez nároku na vrácení ceny za zbývající dobu prezentace jeho ubytovacího zařízení. Provozovatel portálu neodpovídá za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení poskytovaných služeb.
10. Cena prezentace ubytovacího zařízení je vypočtena podle konkrétní služby. Provozovatel portálu má právo vystavit za poskytnuté služby fakturu zaslanou na registrační e-mail nebo poštou, jejíž splatnost je 14 dní od jejího vystavení, rovněž má právo zaslat účetní fakturu k uhrazení před spuštěním prezentace. Závazek zaplatit dohodnutou odměnu za služby vzniká registrací ubytovacího zařízení na portálu. Registrované ubytovací zařízení se bude zobrazovat na portálu do 24 hodin od přijetí odměny provozovatele portálu za službu, podle typu vybrané služby.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo změny ceníku. Změna ceníku nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění na portálu, pokud přímo z ceníku nevyplývá pozdější datum jeho platnosti.

III. Závěrečná Ustanovení:
1. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo na zásahy do struktury portálu (doplnění obchodních podmínek, technické změny, rozložení prvků, inovace, změny služeb) a to bez předchozího upozornění.
2. Provozovatel neodpovídá za technické problémy, které vzniknou zaviněním třetích stran (např. výpadek serveru atd.) a škodu která může v této souvislosti vzniknout.
3. Provozovatel portálu je oprávněn zveřejňovat reklamu.
4. Provozovatel portálu není zodpovědný za obsah odkazů na webové stránky, které se na portálu objeví.
5. Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel portálu si vyhrazuje právo provádět změny související se zlepšováním poskytovaných služeb bez předchozího upozornění. Nové podmínky vstoupí v platnost zveřejněním na této stránce.
6. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Ubytkozaskveleceny.sk ode dne registrace ubytovacího zařízení, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
7. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení:
1.Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO:448 63 136  DIČ:1078215116 (dále jen: „provozovatel“).
2. Kontaktní údaje provozovatele jsou: 
Adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca
email: info@ubytkozaskveleceny.sk
telefon: +421 944 853 397
3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů: 
1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.  Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je - plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,- oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je-vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit, - zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávání osobních údajů:
1. Provozovatel uchovává osobní údaje - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby - podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, - zajišťující marketingové služby.
2. Provozovatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. Mailchimp

VI. Vaše práva
1.Za podmínek stanovených v Zákoně máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, 
- právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona, 
- právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona, 
- právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů:
1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení:
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním.